Protecció de dades

La visita a aquest web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En cas que proporcioneu l'usuari alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest website seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i els drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal dins del marc de la legislació espanyola. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal dels quals és responsable Associació Escola Lliure Waldorf, on seran conservats en territori espanyol per Associació Escola Lliure Waldorf de forma confidencial.

Associació Escola Lliure Waldorf podrà conservar les dades una vegada finalitzada tota la relació amb l'usuari per complir obligacions legals. Associació Escola Lliure Waldorf queda autoritzada per l'usuari a fer ús de les dades personals de què disposa ia efectuar-hi el tractament informàtic necessari per a la prestació de cada servei sol·licitat, reservant-se el dret de donar de baixa totes les dades pertanyents a usuaris que no compleixin els criteris de “Activitat” que puguin ser exigits a les Condicions Addicionals de cada servei prestat.

En el cas que les dades recollides s'utilitzessin per a una finalitat diferent per a la qual haguessin estat recollides o recollides es requerirà el consentiment previ dels interessats.
Associació Escola Lliure Waldorf ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat.

Els usuaris que facilitin les dades de caràcter personal, presten el seu consentiment exprés perquè puguin ser comunicats per a la seva utilització a les empreses del Associació Escola Lliure Waldorf per a la correcta prestació del servei sol·licitat. De la mateixa manera, presten el seu consentiment perquè aquestes dades puguin ser transferides internacionalment a les diferents seus de Associació Escola Lliure Waldorf els representants de Associació Escola Lliure Waldorf al món. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal queden informats que aquesta comunicació (a les Empreses de Associació Escola Lliure Waldorf) es produeix en el mateix moment que proporcionen les dades a Associació Escola Lliure Waldorf A més, el titular consent expressament que les dades a què es refereix aquest punt podran ser cedides a un tercer que presti serveis de tractament de dades per compte de Associació Escola Lliure Waldorf ia qualsevol entitat jurídica filial o participada per Associació Escola Lliure Waldorf, perquè els utilitzin amb l'única finalitat de la prestació correcta de cada servei sol·licitat pel titular.

Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercir gratuïtament els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats adreçant-se per escrit al Departament responsable del fitxer automatitzat: (Associació Escola Lliure Waldorf, Carrer Rafael Rodríguez Albert, nº 10 d'Alacant, Tel: 965 176 172, info@waldorfalicante.com).
En el moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir al servei per als que eren sol·licitats. Així mateix, es podran facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que es puguin prestar de manera més òptima els serveis oferts.

En cas que els usuaris d'aquest website haguessin de facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis oferts podran manifestar que no volen rebre cap mena de comunicació que Associació Escola Lliure Waldorf pogués enviar. Associació Escola Lliure Waldorf posarà a disposició dels usuaris que s'haguessin inscrit en algun tipus de llista de correu dins d'aquest website els mecanismes adequats per donar-se'n de baixa.
Associació Escola Lliure Waldorf registra les adreces IP (que tot visitant té al moment de l'accés al website) per a fins exclusivament interns, com estadístiques d'accés i segmentació de mercat. Associació Escola Lliure Waldorf no associa adreces IP amb informació identificable personalment, podent facilitar a tercers extractes informatius del trànsit a aquest website que no afecten l'anonimat de l'usuari, amb dades sobre el nombre de visites a una determinada secció del lloc, fluxos i tendències del trànsit, etc..

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les galetes són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les galetes tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap galeta permet que us pugueu contactar amb el número de telèfon de l'usuari, la vostra adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap galeta no pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. Aquells usuaris que no vulguin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el navegador a aquest efecte. En cas de desactivar-se les cookies, Associació Escola Lliure Waldorf no garanteix ni es responsabilitza del correcte funcionament del website

Política de privacitat.

La Política de Privadesa forma part de les Condicions Generals que regeixen la present Web.

VERSIÓ INDICAR de data INDICAR

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Nom entitat: ASSOCIACIÓ ESCOLA LLIURE WALDORF

CIF: G03170016

Direcció: Carrer Rafael Rodriguez Albert nº10, 03112, Alacant/Alacant

telèfon: 965176172

Correu electrònic: info@waldorfalicante.com

Dades del Delegat de Protecció de Dades: ALBADAT CONSULTORA, S.L.

contacte: info@waldorfalicante.com

Amb quines finalitats tractarem les teves dades personals?

A l'escola tractarem les vostres dades personals i les de l'alumne (fill, filla representada legal) amb les següents finalitats:

– Gestionar l'escolarització.

– Si és el cas, gestionar el cobrament dels serveis.

– Organitzar activitats educatives, esportives i lúdiques com a visites a museus o excursions a llocs d´interès cultural, científica la històrica.

 • Avisar els familiars i altres persones designades com a contacte davant de successos que puguin afectar l'alumne.
  • Gestionar en cas de contractació o sol·licitud altres serveis complementaris i activitats extraescolars (menjador, orientació, activitats complementàries, idiomes, escola de música, etc.). La sol·licitud d'aquests serveis requerirà l'emplenament del corresponent imprès on es facilitarà informació específica de protecció de dades sobre aquests tractaments i es demanaran els consentiments corresponents per al tractament d'aquestes dades.
 • Gestionar els rebuts dels serveis i activitats descrits als paràgrafs anteriors.

– Conéixer, si és el cas, dades de salut de l'alumne que permetin actuar amb promptitud i diligència (al·lèrgies, patologies cròniques, intolerància a determinats aliments, medicació crònica, intolerància a medicaments etc).

– Tractament d'imatges de l'alumne relacionades amb activitats escolars i extraescolars: anuari escolar, participació en activitats extraescolars, esportives, lúdiques i educatives.

 • -Dades recollides a través del web a l'apartat de contacte/consultes/ocupació per atendre les consultes sol·licitades o participar a la selecció de personal.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

Els tractaments relacionats amb lescolarització obligatòria estan legitimats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, dEducació segons redacció donada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

Una altra base legal del tractament és l'execució d'un contracte per a serveis opcionals (gratuïts, subvencionats o de pagament) com són determinats serveis complementaris i activitats extraescolars. S'oferirà informació ampliada a cadascun dels impresos de sol·licitud.

La darrera base legal per als altres tractaments indicats amb anterioritat requereix el consentiment exprés per part de l'interessat. En cas que no sigui atorgat no impedirà ni supeditarà el tractament de les dades de la finalitat principal que és la gestió escolar.

COMUNICACIÓ A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS. En cas que no autoritzi, el centre utilitzarà com a mitjà de comunicació les circulars informatives.

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ perquè pugui fer les proves d'avaluació psicopedagògiques per poder orientar i elaborar un informe diagnòstic. En cas que no autoritzi, podrà sol·licitar-ho al departament emplenant l'imprès d'autorització específic on rebrà informació puntual sobre el tractament de dades.

Organització d'activitats lúdiques, educatives i esportives. En cas que no autoritzi, podrà inscriure l'alumne a les diferents activitats organitzades emplenant l'imprès d'autorització específic per a cadascuna d'elles en què rebrà informació puntual sobre el tractament de dades.

Tractament de dades de salut. En cas de no autoritzar aquests tractaments no es podran manejar aquestes dades necessàries per a la salut i el benestar de l'alumne.

Durant quant de temps mantindrem les dades personals?

Les dades personals es mantindran mentre duri l'escolarització de l'alumne. En finalitzar la mateixa, les dades personals tractades a cadascuna de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos o durant el termini que un jutge o tribunal els pugui requerir atenent al termini de prescripció d'accions judicials. Les dades tractades sobre la base del consentiment de l'interessat es mantindran mentre no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l'interessat sol·licite la supressió o revoqui el consentiment atorgat. L'expedient acadèmic d'acord amb la normativa vigent es mantindrà indefinidament.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades seran comunicades al Ministeri dEducació i Conselleria dEducació de conformitat amb la legislació vigent.

Les dades relacionades amb el cobrament dels serveis prestats pel Col·legi i gestió de la quota voluntària seran comunicades a entitats bancàries per gestionar els rebuts domiciliats i podran ser comunicades en cas que siguem requerits per això a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Les dades del cobrament de la donació voluntària quedaran reflectides en un registre de donacions i donants a disposició del Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals.

En perfils digitals i xarxes socials que en ser nord-americanes pot transferir dades a USA, per això us recomanem conèixer les vostres polítiques de privadesa:

Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

Instagramhttps://help.instagram.com/155833707900388

Twitter http://twitter.com/privacy

Linkedinhttp://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Pinteresthttps://about.pinterest.com/es/privacy-policy

Google *http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

*(Google+ i Youtube)

TITULACIONS OFICIALS D'IDIOMES: Cessió de les dades necessàries a les Acadèmies Oficials i centres examinadors homologats dels alumnes que es presentin als exàmens per a l'obtenció del títol acadèmic. En cas que no autoritzeu marcant la casella destinada a aquest efecte a la primera capa d'informació, no podrem comunicar les dades de l'alumne havent d'inscriure's directament davant d'aquesta acadèmia o centre oficial d'exàmens.

En marcar la casella del sí de la primera capa d'informació, queda atorgat el consentiment exprés per a la creació de correus electrònics per a l'alumne mitjançant aquestes eines.

En treballar en un sistema de carpetes compartides a l'aplicació Dropbox o Google Drive, es realitzarà una transferència internacional als Estats Units sota l'habilitació de l'acord EUA-Unió Europea Privacy Shield. Més informació:

https://www.privacyshield.gov/welcome.

DRET D'IMATGE/SO: La imatge de l'alumne o altres informacions referides a aquest i relacionades amb les activitats de l'escola, podran divulgar-se a les diferents publicacions del centre (en format paper i electrònic inclòs a través d'Internet), així com facilitar un arxiu d'imatges a tots els alumnes del curs escolar i un repertori d'imatges del pas pel centre en finalitzar l'escolarització. El centre no es fa responsable de fer servir aquestes imatges per part de tercers. En cas que no autoritzi marcant les caselles destinades a aquest efecte, les imatges en què aparegui l'alumne no seran publicades.

Demandants de feina/Pràctiques

L'ASSOCIACIÓ ESCOLA LLIURE WALDORF demanarà dades dels candidats a través de la seva borsa d'ocupació accessible des de la seva web, lliurament a les instal·lacions o quan el demandant d'ocupació enviï el seu currículum a l'adreça de correu electrònic . Tractarà les dades identificatives i de contacte, acadèmics i professionals que el candidat inclogui en registrar-se i completar el seu perfil i/o al seu currículum vitae amb les finalitats següents:

 • Organització de processos de selecció per a la contractació de treballadors.
 • Citació per a entrevistes de treball i avaluació de candidatures.

Transcorregut un any des de la recepció d'un currículum, l'ASSOCIACIÓ ESCOLA LLIURE WALDORF procedirà a la seva destrucció segura.

Mesures de seguretat apliquem

L'ASSOCIACIÓ ESCOLA LLIURE WALDORF ha adoptat un nivell òptim de seguretat de la informació, posant els mitjans i adoptant les mesures tècniques i organitzatives adequades segons l'estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les Dades Personals.

Tractament de dades de terceres persones

Com a norma general, el Responsable només tractarà les dades que facilitin els titulars. En cas de rebre dades de tercers, es deurà amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari l'ASSOCIACIÓ ESCOLA LLIURE WALDORF quedarà exempt de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

Durant quant de temps mantindrem les teves dades personals?

 • Les dades personals seran mantingudes mentre segueixis vinculat amb nosaltres.
 • Un cop et desvinculis, les dades personals tractades a cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, inclòs el termini en què un jutge o tribunal els pugui requerir atenent el termini de prescripció d'accions judicials.
 • Les dades tractades es mantindran mentre no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l'interessat sol·licite la supressió o revoqui el consentiment atorgat.
 • Mantindrem tota la informació i comunicacions relatives a la teva compra oa la prestació del nostre servei, mentre durin les garanties dels productes o serveis, per atendre possibles reclamacions.

Quins són els teus drets en relació amb el tractament de dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre l'existència d'un tractament de dades, a accedir a les vostres dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o, si és el cas, sol·licitar la supressió, quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o l'interessat retiri el consentiment atorgat.

En determinats supòsits, l'interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en aquest cas només els conservarem d'acord amb la normativa vigent.

En determinats supòsits podeu exercitar el vostre dret a la portabilitat de les dades, que seran lliurats en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica a vostè o al nou responsable de tractament que designi.

Té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals ho ha atorgat.

El col·legi disposa de formularis per a l'exercici de drets que poden ser sol·licitats a secretària o utilitzar els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers. Aquests formularis hauran d'anar signats electrònicament o acompanyats de fotocòpia del DNI. Si s'actua per mitjà de representant de la mateixa manera haureu d'anar acompanyat de còpia del vostre DNI o amb signatura electrònica. També podeu posar el contacte amb el Delegat de Protecció de Dades com s'indica a l'inici d'aquest text.

Els formularis hauran de ser presentats presencialment a secretària del col·legi o remesos per correu postal o electrònic a les adreces que apareixen a l'apartat “Responsable”.

Teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el supòsit que considereu que no s'ha atès convenientment l'exercici dels vostres drets.

El termini màxim per resoldre és el d'un mes a comptar de la recepció de la vostra sol·licitud.

En el cas de produir-se alguna modificació de les vostres dades, us agraïm ens ho comuniqueu degudament per escrit amb la finalitat de mantenir les vostres dades actualitzades.