Funcionament de l'associació

L'Escola Waldorf Alacant està constituïda per una associació civil, sense ànim de lucre, en què pares i mestres col·laboren conjuntament en l'administració i sosteniment de centre. Aquesta associació està inscrita en el Registre d'Entitats Jurídiques de el Ministeri d'Economia i Hisenda el 21 de gener de l'any 1985 amb el C.I.F. G-03170016. Pares i mestres es reuneixen en grups i comissions per dur a terme les diferents tasques:

El Claustre de Mestres

Està constituït pels mestres i les persones relacionades directament amb la tasca pedagògica.

Pel que fa als aspectes pedagògics, el claustre de mestre és autònom.

Escola de pares: mensualment es manté una trobada a les aules amb els pares on es treballa aspectes pedagògics d'interès per a l'educació dels seus fills. Es mostren les tasques que es fan a les aules amb els nens i es comenten els arguments pedagògics per a treballar segons la metodologia Waldorf.

El Consell d'Administració

El Consell d'Administració està format per sis membres, 3 Pares i 3 Mestres: un President, que recau sempre en una Mestra, un vicepresident, que recau en un Pare, un secretari, un tresorer i dos vocals de manera indistinta entre Pares i Mestres.

El Consell es reuneix periòdicament per prendre les decisions del dia a dia de l'escola tenint un cop a el mes un Consell Ampliat, on se sumen els coordinadors dels diferents grups de treball per debatre les propostes de cada grup i així prendre les decisions que corresponguin.

Grups de Treball i Comissions

Els Grups de Treball es constitueixen sota el fonament de donar suport a la gestió de l'Escola. Els pares poden, segons les seves possibilitats, unir-se a aquestes comissions i col·laborar estretament en la marxa i funcionament de l'Escola. La relació entre pares i mestres permet el coneixement i intercanvi mutus i fa que tant pares com mestres i nens se sentin a casa.

Els Grups de Treball es reuneixen periòdicament per elaborar propostes de millora de l'funcionament de l'Escola i un cop elaborada, a través del coordinador es porta a el Consell Ampliat per valorar la viabilitat i prendre la decisió a l'respecte.

Els Grups de Treball són:

  • Espais manteniment i infraestructures
  • festes, tallers i mercat
  • Comunicació i formació
  • Economia

L'Assemblea General

És l'òrgan suprem de govern de l'Associació, integrat per tots els socis. Es reuneix com a mínim un cop a l'any.